יום שלישי, ספטמבר 16, 2014

אגרת של יהודה לייב גורדון בענין המגן דוד

Drudenfuss
תמונת CC באדיבות 
שכתבה מתחת לתמונה 
שקראה בספר שמדובר בסמל שנקרא
Sechsstern Drudenfuss


אגרות יהודה לייב גורדון, כרך שני, ורשה, דפוס גולדנברג, שנת תרנ"ה 1894
אגרת מאתים ועשרים וחמש
כ"ה א"ש תרמ"ג ספ"ב [1883]
להד"ר ש. רובין
ידידי הנכבד!
מתלמידיו של א"א [אברהם אבינו] כמוך גם אני, משתדל לכתת הפסילים ולהעביר הגלולים מקרב עמנו. זה כמה אנכי נלחם כנגד כת המשכילים המשכילים האומרים להעמיד צלם של מגן דוד על ביהכ"נ אשר עתידים אנחנו לבנות בזה. נלחמתי אתם עד כה בכה"ע בל' רוסיא ואתה [צריך להיות ועתה] אנכי עורך מאמר בלה"ק [לשון הקודש] ע"ד [על דבר] המ"ד [המגן דוד], מקורו ומוצאיו מהבלי הגוים ובואו לקהל ה'. העליתי במצודתי כי תמונת המ"ד [המגן דוד] היא היא תמונת הדרואידענפוסס שהשתמשו בה המכשפות בימי עולם, כמו שהיא נמצאת חרותה על הגעמען והאבראקאסשטיינע הנמצאים במוזעען [במוזיאון], ובספרי ישראל נזכרה התמונה הזאת ראשונה בספר רזיאל. אפס כי תמונת הדרואידענפוסס בעלת חמשה קצוות ואין בידי לבאר מי שנה אותה לבעלת ששה קצוות במחנה ישראל*, אולי יש אתך באור השאלה הזאת או בכלל הדברים הנוגעים לענין הזה ומראה מקומות בספרים המדברים על אדות [אודות] זאת אבקשך להודיעני ע"י מוקדם.
והנני ידידך ומוקירך יל"ג  
את "צפרניך" קבלתי אבל עוד לא הסתכלתי בם.

[הערת שוליים בתחתית העמוד]:
*לפי"ד [לפי דעת] החכם ר"י רייפמאן הוא בעבור שמספר ששה הוא יקר ונכבד מאד ככתוב בסוף הקדמת ס' [ספר] "צמח דוד" לד"ר גאנז, יעוי' [יעויין] ב'השחר' שנה ב' מאמרו ע"ד [על דבר] המגן דוד בכלל ומ"ש בם ה' קירכהיים בפרט. העורך.


מתוך ספר צמח דוד, פראג שנ"ב, מאת דוד גנז

אין תגובות: