יום שבת, יוני 13, 2009

המספר שש המחוגה והמגן דוד

מתוך קודקס לנינגרד שפורסם בתחילת המאה ה 11 ונתגלה בגניזה בקהיר
המגן דוד מוקף בששה עיגולים ומקיף עיגול אחד. מוטיב זה מופיע מכאן ואילך גם במקומות אחרים
למשל בתנך קניקוט

מתוך:
"הספירות בחכמת הקבלה" מאת שלמה רובין, פרויקט בן יהודה
אחד הוא המספר היסודי
שניים לפי אנשי פיתגורס רמז לשטן
שלוש מספר של שלמות
ארבע מספר של קדושה- אנשי פיתגורס נשבעו בו
חמש מספר של נישואין, לפי אנשי פיתגורס
המספר שש, לפי ההקדמה לספר "צמח צדיק", כולל סגולות ודברים נפלאים, והוא שלם וקדוש בששת קדקודי המגן דוד
שבע - כמו השלוש
שמונה- אורפיאוס נשבע בו
תשע- מספר של חכמה
עשר הוא מספר קדוש לפי אנשי פיתגורס ולפי אנשי הקבלה
השנים עשר הוא מספר קדוש לפי אנשי האסטרולוגיה ולפי אנשי הקבלה

ליאונורה ליט
Leonora  Leet  
 1929–2004 
דנה בספרה  
The Universal Kabbalah, 2004
באריכות באספקטים שונים של סמל ההקסגרמה (מגן דוד).  לדבריה, למחוגה  יש רגל אחת נייחת ורגל אחת ניידת. הנייחת מרמזת תמיד אל הנקודה הגיאומטרית והנייחת אל הקו. העיגול שיוצרת המחוגה מאחד את הניגודים נקודה וקו. כשמעבירים את הרגל הנייחת אל קו העיגול ומציירים עיגול שני שהרדיוס שלו זהה לרדיוס של העיגול הראשון, ואחריו עוד עיגול שכזה ועוד עיגול, מסתבר שניתן לצייר בדיוק ששה עיגולים כאלה על היקף העיגול הראשון (ראו תמונה לעיל). עיגולים אלה חוצים את העיגול הראשון בשש נקודות, שחיבורן באמצעות קווי  סרגל יוצר מגן דוד. בספר הזוהר מפרשים את המלה בראשית שבה נפתח המקרא כשתי מילים:
ברא 
שית (שית בארמית הוא שש בעברית)
קדמה לזוהר בפירוש זה ברייתה דמעשה בראשית שחוברה במאה השמינית לספירה.
במקרא מיוחסת לאל בריאת העולם באמצעות המחוגה- למשל, איוב כו י "חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך"- פירוש רש"י: "חוק חג" - קומפ"ש בלע"ז לשון ובמחוגה יתארהו (ישעיהו מד) סיבבו בחול להיות לו (החול) חוק גבול עולם ולא יעבור הים אותו חוג".
משלי ח כז
: "בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על פני תהום". רש"י: ""חוג" - לשון הקף כמו ובמחוגה יתארהו (ישעיהו מד) קונפא"ש בלע"ז"   
רבי משה קורדובירו, פירוש אור יקר על בראשית א:א - מלת בראשית ירמוז כמה עניינים... ברא שית דהיינו שש קצוות עליונים נפלאים. 

אין תגובות: