יום ראשון, יולי 15, 2007

מגן דוד בצורת מנורה

המסורת היהודית איננה תמימת דעים באשר למקורו של המגן דוד. הגרסה המקובלת היא אכן שלדוד המלך היה מגן ועליו צורת מגן דוד אבל יש רבנים הטוענים שעל המגן היתה צורת מנורה
בפורום היידפארק מצאתי את הדברים הבאים
מרן הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע כותב בספרו "בני יששכר" (כסלו טבת מאמר ג אות ז') וכן בספרו "אגרא דפרקא" (אות קע"ו) וז"ל
מקובל בידינו שעל מגינו של דוד היה מצוייר צורת המנורה, עיין בספר תורת העולה למרן מהרמ"א ז"ל (ח"א סופ"כ) וכו'

והגה"ק מרן בעל מנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע כותב בספרו "דברי תורה" (א-צב) וז"ל
בפירוש ארץ החיים על תהלים (יח) כתב וז"ל, כי הנה היה חילוק בין מגיני מלכי ישראל למלכי בית דוד, כי למלכי ישראל היה מגן של שלש קצוות, ומלכות בית דוד היה מגן של ששה קצוות שום שם הצורת מגן דוד הנהוגה כנ"ל... עכ"ל. הנה כתב כן למאי דפשיטא ליה שאלו המגינים המה כצורות הנ"ל, וזהו מג"ן דו"ד כנזכר. ואם קבלה נקבל לכאורה. ואם לדין יש תשובה כי היא נפלאת בעינינו, ואנחנו לא נדע שום מקור לזה בדברי רז"ל בש"ס או במדרשים או בזוהר הקדוש, ואדרבה מהמובא לעיל משמע להיפך כי מגן דוד היה צורת המנורה
...

אין תגובות: