יום שלישי, דצמבר 19, 2006

דרך כוכב מיעקב

בדיונים השונים על מקורו של המגן דוד תופס הפסוק החידתי "דרך כוכב מיעקב" מקום חשוב. למשל
אורי אופיר במאמרו על מקורו היהודי של המגן דוד כותב
הפעם הראשונה בתורה שנמצא קשר כלשהו בין המלה כוכב לדוד ולעם ישראל הינו בנאומו של בלעם, כאשר בלעם רואה את עם ישראל הוא אומר "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל (במדבר כד יז). רש"י [1] ואבן עזרא מפרשים שבלעם ניבא על דוד המלך, זהו קשר רעיוני בלבד שאינו מצביע על צורת מגן דוד

אילת השחר הראובני פותחת את מאמרה בנושא מגן דוד בדיון בפסוק זה
ומפרשת שחיילי דוד דרכו על המגן שלהם, שהיה בצורת כוכב ונקרא מגן דוד, כדי לנעוץ אותו באדמה ולהסתתר מאחוריו


להלן כמה ציטוטים שעשויים להרחיב את הדעת לגבי מובניו השונים של פסוק חידתי זה

א. נבואה על ביאת המשיח באופן כללי
מקור: תרגום אונקלוס: "חזיתיה ולא כען, סכיתיה ולא איתוהי קריב, כד יקום מלכא מיעקב ויתרבא משיחא מישראל, ויקטול רברבי מואב, וישלוט בכל בני אנשא"

מקור: בעל אור-החיים (בפירושו לבמדבר כד,יז) מוצא את שתי דרכי הגאולה בפסוק "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל". וכך הוא מפרש: "שאם תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל - יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל-ישראל מן השמים במופת ואות, כאמור בספר הזוהר. מה שאין כן כשתהיה הגאולה מצד הקץ ואין ישראל ראויים לה - תהיה באופן אחר, ועליה נאמר שהגואל יבוא עני ורוכב על חמור". בהמשך מוסיף האור-החיים ומפרט, שעל הגאולה באופן הראשון נאמר "דרך כוכב מיעקב" - "שיזרח הגואל מן השמים... רמז לכוכב היוצא באמצע השמים, לנס מופלא"; ואילו האופן השני מרומז במילים "וקם שבט מישראל" - "שיקום שבט אחד מישראל, כדרך הקמים בעולם דרך טבע... שיבוא עני ורוכב על חמור ויקום וימלוך ויעשה מה שנאמר בסמוך". וכולנו מתפללים, כמובן, שנזכה לגאולה באופן של "זכו" ומתוך ניסים גלויים

ב. נבואה על ביאת המשיח וזיהויו כדוד
מקור: רלב"ג
דרך כוכב: רמז למלך המשיח שיגלו ויראו פעולותיו בקצות הארץ. ולזה המשילו לכוכב שהוא נגלה ונראה לכל – להורות גם כן על עליונותו ורוממותו
וקם שבט מישראל: רמז לדוד. והנה קראו "שבט" שיכה בפגישה
מקור: רמב"ם יד החזקה - הלכות מלכים פרק יא

אף בפרשת בלעם נאמר ושם ניבא בשני המשיחים: במשיח הראשון, שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד צריהם; ובמשיח האחרון, שעומד מבניו, שמושיע את ישראל באחרונה. ושם הוא אומר: אראנו ולא עתה - זה דוד, אשורנו ולא קרוב - זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב - זה דוד, וקם שבט מישראל - זה מלך המשיח. ומחץ פאתי מואב - זה דוד, וכן הוא אומר: ויך את מואב וימדדם בחבל (שמואל-ב ח, ב). וקרקר כל בני שת - זה המלך המשיח, שנאמר בו: ומשלו מים עד ים (זכריה ט, י). והיה אדום ירשה - זה דוד, שנאמר: ויהי כל אדום עבדים לדוד … (שמואל-ב ח, יד). והיה ירשה שעיר - זה המלך המשיח, שנאמר: ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו (עובדיה א, כא)
ג. נבואה על ביאת המשיח וזיהויו כנצר לבית דוד
מקור: ד"ר אברהם ארזי

מיהו המשיח
דוד משבט יהודה היה...ואף המשיח האחרון יעמוד מבניו. על זה ניבא יעקב בברכתו "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים" (בראשית מט, י). ובמדרש רבה (דברים א, יז) נאמר
"אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: עד מתי משועבדים אנו בידו (ביד עשיו)? אמר להם: עד שיבוא אותו יום, שכתוב בו: דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל... אותה שעה אני מפיע מלכותי ואמלוך עליכם, שנאמר: ועלו מושיעים בהר ציון"
ואף הרמב"ם (שם) כתב
"ומי שהסתפק בו (כמטיל ספק בביאת המשיח)... כפר בתורה, שיעדה בו בפירוש בפרשת בלעם (במדבר, פרקים כג-כד) ופרשת אתם ניצבים (דברים ל, ג-ה) ומכלל יסוד זה (של האמונה בביאת המשיח), שאין מלך לישראל אלא מבית דוד, שכן הבטיח לו ה' על ידי נתן הנביא: וכוננתי את כסא ממלכתו עד עולם ( שמואל ב, ז, יג ). וכל החולק על המשפחה הזאת, כפר בשם יתברך ובדברי נביאיו" (כגון נתן הנביא)

ד. נבואה על ביאת המשיח וזיהויו כבר כוכבא:
מקור: יום חג
בר-כוכבא אינו שמו המקורי אלא כינוי, לאחר מציאת המגילות הגנוזות במדבר יהודה התברר ללא ספק כי שמו המקורי של בר-כוכבא היה שמעון בן כוסיבא. מקור הכינוי בר כוכבא אינו ידוע וישנן מספר סברות: יש החושבים כי כוכבא הוא שם מקום ומכאן צורף לשמו, יש החושבים כי כינוי זה דבק בו בשל דבריו של רבי עקיבא "דרך כוכב מיעקב" לפי המסורת היה בר כוכבא מזרע דוד, ולכן ראוי למלוכה, וכן נמנה עם משפחת החשמונאים


מקור: מנחם ברודי
...מצאנו אצל רבי עקיבא גישה חיובית לבן כוזיבא, וזיהויו כמשיח (ואולי להשתתפות במרד עצמו). במדרש רבה (דברים א כ)
"אמרו ישראל לפני הקב"ה רבש"ע עד מתי משועבדים אנו בידו (של עשו)? אמר להם: עד שיבא אותו היום שכתוב בו (במ' כד יז) "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל"...
ובירושלמי (תענית ד ה)
"תני ר' שמעון בן יוחי: ר' עקיבא היה דורש "דרך כוכב מיעקב'' -דרך כוזבא מיעקב"

ה. נבואה על ביאת המשיח וזיהויו כיהושע
פורטל הקראים
כתוב: "דרך כוכב מיעקב" רמז ליהושע הנביא ע"ה משבט אפרים בן יוסף

ו. נבואה על ביאת המשיח וזיהויו כישו
מקור: יהודה בלו
...מזהים הנוצרים את 'הכוכב מיעקב' עם 'כוכב בית לחם'. ברם, "דרך כוכב מיעקב" שפירושו: מושל כביר יקום מישראל, נאמר, לפי המסורת היהודית, על דוד המלך שהכניע את מואב ואדום... המאמינים הנוצרים לא הרפו וטענו כי בליל הולדתו של ישו התרחש בכל זאת, אירוע יוצא דופן בשמי בית לחם. לדעתם מדובר היה במקרה על-טבעי, שמא אלוהי, שבו נצנץ זיו השכינה ברקיע הלילה של מדבר יהודה

ז. נבואה על ביאת המשיח וזיהויו ככל יהודי
מקור: חב"ד
בעבור כי המשיח יקבץ נדחי ישראל מקצה הארץ, ימשילנו לכוכב הדורך ברקיע מקצה השמים (רמב"ן). בירושלמי (מעשר שני ספ"ד) מפרש פסוק זה על כל יהודי (נכרי אחד בא לפני רבי ישמעאל ברבי יוסי ואמר לו שבחלומו בלע כוכב, ורבי ישמעאל השיב שגוי זה הרג יהודי, שנמשל לכוכב, כדכתיב "דרך כוכב מיעקב"). ויש לתווך בין שני הפירושים:
מובא בספרים בשם הבעל-שם-טוב, שכל יהודי צריך לתקן ולהכין "חלק קומת משיח השייך לנשמתו". מובן אפוא שהפסוק מתייחס הן למלך המשיח והן לכל יהודי ויהודי, שהרי בנשמת כל אחד יש ניצוץ מנשמתו של משיח

ח. פרוש דקדוקי
מקור: ד"ר צבי בצר
באוגריתית מופיע הפועל 'דרך' במשמע 'שלט, משל'...משמעות קדומה זו נתפתחה כנראה בדרך של מטונימיה: מאחר שהמושל הוא זה שדורך ודורס את נתיניו, קיבל הפעל 'דרך' משמעות נרדפת ל'משל'
ט. פרוש אסטרונומי
מקור: אורן סעיד
רש"י מפרש בד"ה דרך כוכב מיעקב: "שהכוכב עובר כחץ". תיאור זה מתאים לכוכב שביט, כי יש לו זנב ולכן דומה לחץ. וכך רש"י מפרש בעצמו במסכת ברכות (נח, ב): "כוכבא דשביט - כוכב היורה כחץ ברקיע ממקום למקום, וארוך כשבט שהוא יורה, ונראה כמו שפותח הרקיע

[1] רש"י
על במדבר כד יז  
"אראנו" - רואה אני שבחו של יעקב וגדולתו אך לא עתה הוא אלא לאחר זמן  "דרך כוכב" - כתרגומו לשון דרך קשתו שהכוכב עובר כחץ ובלע"ז דישטינ"ט כלומר יקום מזל  "וקם שבט" - מלך רודה ומושל  "ומחץ פאתי מואב" - זה דוד שנאמר בו השכב אותם ארצה ויצדד שני חבלים להמית וגו'


[2] אבן עזרא  על במדבר כד יז 

אראנו ולא עתה -

הקרוב אלי: כי זאת הנבואה על דוד אמר ולא עתה, כי אחרי ארבע מאות שנה היתה.
אשורנו ולא קרוב -
הטעם כפול והמשל הוא כוכב ושבט.
דרך כוכב -
יש דמות כוכבים דורכים ברקיע שלא היו בתולדת ולא נודעו.
וקם שבט -
מלכות.
והנכון בעיני: כי מלת דרך, שיראה בדרכו כטעם הכוכבים ממסילותם, ורבים פירשוהו על המשיח.
והקדמונים אמרו:
סנחריב בלבל הגוים והנה מואב ועמלק ואשור.
ועוד: למה השלים וענו עבר רק היה ראוי להיות דרך כוכב בסוף משלו.
וחסרי דעת יחשבו: כי המפרש דרך כוכב על דוד, הוא מכחש ביאת המשיח חלילה חלילה, כי המשיח מבואר היטב בנבואת דניאל כאשר פירשתי, שהזכיר עמידת מלכי יון וקום החשמונים ועמידת בית שני ושני המצור והגלות והישועה זה אחר זה, ואין צורך לנביא בעולם עם דברי משה שהוא העיקר, אם יהיה נדחך בקצה השמים ושב ה' אלהיך את שבותך.
ומחץ פאתי מואב -
כן עשה דוד.

אין תגובות: