יום שישי, אוקטובר 22, 2010

(3) הדלתות


סמל השושן- מאמר מאת דוקטור זאב גולדמן
פרק טו מתוך 23 פרקים

על דלתות המקדש, הן על דלתות ההיכל (שם פס' לה)
 והן על דלתות הדביר
 (שם פס' לב),
נאמר שהן קושטו בכרובים, בתימורות ובפטורי ציצים.
כיוון שמדובר כאן בשטחים צרים וגבוהים יחסית,
הם היו ודאי מחולקים למס' דיוטות ותת החלוקה שלהן נעשתה
 אמצעות אפריזי הציצים 35.= = = = = = = 
35. בדה"ב ג מוצאים אנו (כאמור, ראה הערה 25) דו"ח נוסף של
עיטור המקדש. אך בעוד התיאור במל"א ו מציג תמונה ברורה יחסית,
הרי התיאור ברה"ב ג הוא בלתי ברור ומלא סתירות.
מקום "מקלעת פקעים ופטורי ציצים" של ההיכל (מל"א ו יח),
מוזכרים כאן 'תמרים ושרשרות' כעיטור של הבית כולו (פס' ה).
אף 'כרובים' מוזכרים בעיטור של הבית כולו (פס' ז).
 בקשר לדביר מוזכרים רק שני הכרובים בצד ארון הברית (פס' י).
קישוט קירותיו – הכרובים והתימורות על פי מל"א ו כט – כלל אינו נזכר.
מתקבל הרושם שתיאור זה מאוחר ומתבסס כנראה על העיטור של הבית השני.
להשוואת שני הדו"חות ראה: ש' ייבין, 'מקדש שלמה',
ב'ירושלים לתקופותיה', הכנס הארכיאולוגי ה-25,
אוקטובר 1967, עמ' 12, 25-23.

אין תגובות: