יום שבת, אוקטובר 23, 2010

[ד] ציץ הזהב של אהרן


סמל השושן- מאמר מאת דוקטור זאב גולדמן

פרק ד מתוך 23 פרקים


בנוסח המפורט של הוראות ה' להתקנת בגדי אהרן (ובניו) 
בשמ' כח ה-מג נאמר בנוגע לקישוט הראש של אהרן, בפס' לו-לח:

ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פתוחי  חותם קדש ליהוה
ושמת אותו על פתיל תכלת והיה על המצנפת על מול פני המצנפת יהיה.
והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל
 לכל מתנות קדשיהם.
והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה.

עדי הזהב של מצנפת אהרן, שתורגם על ידי 'עלה מצח' (Strinblatt),
קרוי במקור 'ציץ הזהב'.4
המלה 'ציץ' אינה מציינת סוג בוטני מסוים מעולם הצמחים אלא מונח כללי
 (nomen generalissinun), בדומה למלה 'פרח'. 
בתרגומו של לותר יש אפוא כדי להטעות את הקורא.
בעבודה זו נשתמש במלה 'ציץ' במשמעותה וכפשוטה
 ללא פירושים מלאכותיים. 5
ציץ הזהב על מצנפת אהרן הוא הפריט החשוב ביותר בקישוט ראשו.
בסמל זה מתגלמים בחירתו וייעודו. הוא מציין את קדושתו –
 ובוודאי את קדושת הכהונה בכלל – המתבטאת בכתובת "קדש לה".
ציץ הזהב הוא, אפוא, אות סמכותו וקדושתו של הכוהן הגדול,
 ומלבד זאת הוא סמל ועדות לתורה מהר סיני,
שבאמצעותה מתגשמת ברית ה' עם עמו.
 לפיכך ציץ הזהב הוא סמל הקדושה, התורה והברית גם יחד. 6
לכך מצטרפת עוד משמעות סמלית: ציץ הזהב הוא בו בזמן גם אות כפרה
שבאמצעות כוחו ה'מאגי' באים חטאי בני ישראל הדבקים עדיין 
בקורבנותיהם על תיקונם וכפרתם.
בתוקף סמל ציץ הזהב מוציא אהרן לפועל את רצון האל על פי מצוותיו,
בהבאת הקורבנות ובחריצת משפט (בעזרת האורים והתומים).
ובתוקף הסמל זוכה העם לכפרה על חטאיו והוא זכאי לשמור על מעמדו 
כ'ממלכת כהנים וגוי קדוש', בהתאם לברית סיני.
= = = = = = = = =
4. 'ציץ' ו'פרח' במקרא הם מונחים סינונימיים,
אך דומה ש'ציץ' מציין את מצבו הפתוח של הפרח, ואילו 'פרח' –
את מצבו הפתוח למחצה. ראה: י' פליקס, עולם הצומח המקראי,
מסדה, 1968, עמ' 232 ואילך.
5. בתרגום השבעים: 'עלעל פרח'. דומה, שמכאן שאב לותר את ביטויו.
6. 43-35: E.L. Ehrlich, Der antike judische Staat, 1964, pp.

אין תגובות: